1) Škola‎ > ‎Důležité dokumenty‎ > ‎

Školní a klasifikační řád

výňatek:                                                                   

ČÁST TŘETÍ: POVINNOSTI A PRAVIDLA

 Obecná pravidla a povinnosti


a) Povinnosti žáků

Žáci chodí do školy a na akce pořádané školou ve vhodném oblečení. Reprezentují školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat i jejich jednání a chování.  Samozřejmou součástí chování žáků je respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení dospělých, úcta k starším a nemocným apod.

Žáci chrání zdraví své i svých spolužáků.

Žáci třídí odpad do příslušných odpadových nádob.

Před nástupem do školy i při jejím opuštění žáci dbají na zásady bezpečného silničního provozu, protože škola se nachází v blízkosti velké dopravní křižovatky.

Žáci jsou povinni chodit do školy včas, pozdní příchod bez řádné omluvy je předmětem dalšího jednání dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků řádu. Žáci nastupují do hodin včas.

Žáci ve škole a na akcích školy bezpodmínečně respektují pokyny vyučujících a dozorů.

Žáci jsou povinni nosit požadované učební pomůcky a žákovské identifikační dokumenty (žákovská knížka). Žákovská knížka je majetkem školy a je nepřípustné ji poškozovat.

Žáci jsou povinni si po absenci či zapomenutí žákovské knížky doplnit od vyučujících známky.

Žáci jsou povinni se při vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné domácí obuvi (platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách).

Žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků. Poškozování, projevy vandalismu jsou postihovány v rámci pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a případného správního řízení s rodiči. Jakékoli požívání návykových látek, alkoholu a cigaret a manipulace s nimi je přísně zakázáno.

Pozn.: Vzhledem k nutné ochraně žáků před návykovými látkami žádáme rodiče o sdělení v případě, že žák užívá léky podobné povahy.

b) Za zcela nepřípustné jsou považovány následující činnosti:

 • konzumace potravin v průběhu vyučovacích hodin (výjimkou je dodržování pitného režimu se souhlasem vyučujícího)
 • svévolné opouštění budovy v průběhu vyučování nebo o přestávce
 • zdržování se v šatnách a na chodbách mimo určenou dobu 
 • vstup bez doprovodu učitele do vymezených prostor školy (sborovna, kabinety, odborné učebny, tělocvičny, sportovní areál)
 • vstup do technických prostor školy (kotelna, uzavřený prostor v suterénu)
 • využívání a nošení předmětů, které nemají přímý vztah k vlastní vzdělávací činnosti školy, drahých předmětů a předmětů nebezpečné povahy.  Za předměty, které nemají přímý vztah s výchovně vzdělávací činností, nenese škola odpovědnost v případě zcizení či ztráty
 • nošení předmětů, které mohou přímo ohrozit zdraví spolužáků při nevhodné manipulaci, jako jsou například koloběžky, apod. Tyto předměty nelze ani přechovávat ve společných prostorách školy (ani v šatnách).
 • nošení sportovního náčiní (např. lyže, hokejky) do tříd bez ochranného obalu.    (Doporučuje se označení tohoto náčiní štítkemŠkola nenese odpovědnost za tyto předměty, pokud byly uloženy v šatnách mimo dobu vyučování nebo zájmové činnosti žáka.)
 • používání a manipulace s elektrickým zařízením, žaluziemi, okny bez povolení zaměstnanců školy
 • jakékoli používání mobilních telefonů, tabletů a notebooků žákem během hodiny i o přestávkách. Telefon musí být po celou dobu vyučování vypnutý a uložený ve školní tašce. Za ztrátu a poškození těchto zařízení ve škole nenese škola žádnou zodpovědnost. V případě nutnosti může žák požádat pedagoga o použití svého telefonu, avšak pod jeho dohledem.
 • používání hrubých a vulgárních slov
 • ponižování, šikana, tělesné i slovní ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáka
 • omezování osobní svobody žáků včetně obtěžování vtíravými fyzickými dotyky a osaháváním
 • nahrávání spolužáků a zaměstnanců školy na mobilní telefony či jiná technická zařízení
 • odkládání cenných předmětů, mobilních telefonů, elektroniky, peněz do šaten

c) Primární prevence sociálně patologických jevů:

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

Další podrobnosti upravuje metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16.10.2007)

d) Pobyt žáků ve škole v době polední přestávky

Pokud rozvrh třídy stanoví odpolední vyučování, čekají žáci na odpoledním vyučování v areálu školy (v jídelně, v šatnách nebo v přízemí školy). Pokud žák chodí na oběd mimo areál školy, musí školu zákonný zástupce požádat o povolení a škola nenese za žáka v tuto dobu zodpovědnost.

Žáci navštěvující odpolední mimoškolní aktivity po skončení výuky opouštějí školu a na aktivitu nastupují 10 minut před začátkem. 

e) Nepřítomnost žáků při vyučování a povinnosti zákonných zástupců

Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací proces, proto by rodiče měli posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.

Každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. K prvotní omluvě slouží i telefonní linka ústředny školy: 499841993, 734757301 (1. – 3. třída). Prvotní omluva, která musí být následně písemně verifikována, je možná i formou elektronické pošty na adresu zsnachtu@zsnachtu.cz.  Při déletrvající nepřítomnosti jsou rodiče povinni oznámit důvody škole nejdéle do 72 hodin od počátku nepřítomnosti prokazatelným způsobem. V případě častějších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře. 

Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky žák vždy předkládá písemnou omluvenku třídnímu učiteli nebo vyučujícímu v žákovské knížce.

Krátkodobé uvolnění ze známých důvodů povoluje třídní učitel. Při uvolnění delším než 1 den rozhoduje vedení školy a toto písemné rozhodnutí je evidováno. Třídní učitel se k uvolnění vyjadřuje a jednotlivá rozhodnutí se evidují u třídního učitele. Prvotní dokumenty lze zasílat i na adresu zástupce či ředitele školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.

Doporučení školy: Uvolnění žáka z rodinných či jiných důvodů je vhodné maximálně jedenkrát za školní rok v délce jednoho týdne.Celé znění najdete    v příloze.

Ċ
Web Master,
18. 10. 2018 5:21