INFORMACE PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

přidáno: 28. 2. 2017 11:45, autor: Eva Rusová   [ Aktualizováno 16. 10. 2018 5:27 uživatelem Web Master ]

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

  • přihlášky: možnost dvou přihlášek, do 1. 3. základní školou potvrzené přihlášky odeslat na příslušné střední školy., v případě uměleckého oboru do 30. 11. (v případě neúspěchu při talentových zkouškách možnost dalších přihlášek)
  • každý uchazeč může konat přijímací zkoušky dvakrát (termíny: 12. a 15. dubna 2019 pro čtyřleté obory vzdělání a 16 a 17. dubna 2019 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií; náhradní termíny 13. a 14. května 2019)
!!!   Součástí přihlášky na některé školy musí být lékařské potvrzení  !!!  • stanovení kritérií přijímacího řízení je v pravomoci ředitele střední školy, zveřejněny musí být do 31.1. (pro obory s talentovou zkouškou do 31.10.)
  • uchazeč musí do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit dané střední škole tzv. zápisový lístek (obdrží jeden od základní školy), pokud tak neučiní, škola bude počítat s tím, že si uchazeč vybral školu jinou. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.
  • nebude-li žák přijat, většina škol vypisuje další kolo přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen
  • týden před přijímací zkouškou by měla škola zaslat pozvánku
  • soukromé školy – dobře rozmyslet financování
  • při rozhodování:   - diskutovat s rodiči

    - prohlížet brožury, internet (např. www.infoabsolvent.cz)

    - sledovat nástěnku ve škole

    - na Úřadu práce p. Peterová, tel. 950 168 459)

    - většina škol pořádá den otevřených dveří

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – objednat se do pedagogicko-psychologické poradny a závěr z vyšetření odevzdat spolu s přihláškou (pokud chcete, aby to škola brala v potaz)
  • užitečné adresy:

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nvf.cz/

http://www.occupationsguide.cz

http://www.msmt.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

http://www.nicm.cz

http://www.czso.cz

http://www.sipkhk.cz

http://www.proskoly.czComments