Vnitřní řád školní družiny

výňatek  (celý školní řád je v příloze)

Provozní doba:

ranní družina:               06. 00 – 08. 00 (v případě půleného vyučování do 8.45 hod.)

odpolední družina:        11. 40 – 17. 00 hod.


Poplatek:

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč na pololetí. Hradí se převodem na školní účet.

V případě, že dítě navštěvuje pouze ranní družinu, snižuje se poplatek na 200,- Kč.


Povinnosti zákonných zástupců:

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní telefon nebo osobně.


Docházka a omlouvání žáků:

Žák opouští ŠD dle údajů v zápisním lístku nebo na písemnou žádost zákonného zástupce, nikoli však na žádost telefonickou. Pokud žák nenastoupí do ŠD, musí být zákonným zástupcem omluven. Žáci navštěvující kroužky musí mít v zápisním lístku uvedeno, zda
po skončení kroužku odchází sám, nebo zda se vrací do školní družiny.

Vhodné odchody žáků ze ŠD: do 13.00 nebo pak od 14.30 hod.

Ċ
Web Master,
12. 1. 2018 4:31