Řád školní družiny

výňatek  (celý školní řád je v příloze)

Provozní doba:
ranní družina: 06. 00 – 08. 00 (v případě půleného vyučování do 8.45 hod.)
odpolední družina: 11. 40 – 17. 00 hod.

Poplatek:
Poplatek za školní družinu činí 500 Kč na pololetí. V případě, že dítě navštěvuje pouze ranní družinu, se poplatek snižuje na 200 Kč.
Vybrané prostředky pokrývají materiální potřeby ŠD. Pouze ředitel školy rozhoduje o osvobození od úplaty zákonného zástupce žáka, který pobírá sociální příplatek nebo fyzickou osobu, která o žáka osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce před rozhodným obdobím.

Povinnosti zákonných zástupců:
Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní telefon nebo osobně. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy v rámci třídních schůzek a konzultací. Žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu ZŠ,Trutnov, Náchodská 18. Na zápisní lístek zaznamenávají údaje o rozsahu docházky a odchodu žáka ze ŠD. Pokud žák odchází jinak, musí být omluven zvláštní omluvenkou s datem a podpisem zákonného zástupce, jinak mu nebude umožněn odchod.

Docházka a omlouvání žáků:
Žák opouští ŠD dle údajů v zápisním lístku nebo na písemnou žádost zákonného zástupce, nikoli však na žádost telefonickou. Pokud žák nenastoupí do ŠD, musí být zákonným zástupcem omluven. Žáci navštěvující kroužky musí mít v zápisním lístku uvedeno, zda po skončení kroužku odchází sám, nebo zda se vrací do školní družiny.
Vhodné odchody žáků ze ŠD: do 13.00 nebo pak od 14.30 hod. Pokud si zákonný zástupce vyzvedne žáka v době oběda ve vestibulu školní jídelny, musí to oznámit příslušné vychovatelce. Ve škole je umístěn kamerový systém, kde na obrazovce vychovatelka vidí, kdo si žáka vyzvedává. Žák si před odchodem domů uklidí své pracovní místo a hračky. Pokud žák není vyzvednut do konce provozu školní družiny, vychovatelka kontaktuje zákonného zástupce dle zápisního lístku a dohodne se na předání žáka.
Ċ
Eva Rusová,
13. 11. 2016 9:26