Vnitřní řád školního klubu

výňatek  (celý školní řád je v příloze)

Organizace činnosti

  • Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování od 13:00 h  do 14 h.
  • Příchod i odchod nahlásí žáci pedagogickému pracovníkovi, který v té době vykonává nad žáky v klubu pedagogický dohled.
  • Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
  • Činnost ŠK může být realizována v učebně PC, v herně, ve školní knihovně i v jiných prostorech

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

  • Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze školního řádu. Pro chování ve školním klubu platí stejná pravidla jako ve škole.
  • Žáci mají právo účastnit se akcí pořádaných školním klubem a podílet se na plánování činnosti
  • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Žák může být vyloučen ze školního klubu pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků.


Ċ
Web Master,
12. 1. 2018 4:32