2) Výuka‎ > ‎Učebnice Fraus‎ > ‎

Slovo ředitele

přidáno: 10. 9. 2012 10:09, autor: Eva Rusová   [ Aktualizováno 11. 9. 2017 8:16 uživatelem Zdeněk Švarc ]

Quo Vadis - aneb - kam kráčí naše škola

Modernizace + Motivace

Tato dvě slova spolu vzájemně nemusí souviset, v našem případě – u nás ve škole - však ano.

Nejprve k prvnímu termínu – MODERNIZACE. Pro nový školní rok se ve škole podařila  zrealizovat celá  řada věcí, které výrazně přispěly k modernizaci školy.

1.       Zasíťování školy – všechny třídy a kabinety jsou propojeny kabely tak, aby bylo možno se z jakéhokoli místa ve škole připojit k  internetu, případně se propojit se školní databankou, kde jsou uloženy všechny výukové materiály v elektronické podobě.

2.       Školní server – nákupem serveru můžeme veškeré výukové materiály i jiná data  ukládat v tzv. školním úložišti (databance), a tím jsme schopni zajistit okamžitý přístup k potřebným informacím.

3.       Školní víceúčelové tabule – téměř do všech tříd byly pořízeny nové víceúčelové tabule. Jejich variabilita spočívá v tom, že kromě psaní slouží i jako promítací plocha,  může se na ně psát jak klasickou křídou, tak speciálním fixem.

4.       Dataprojektory – v současné době škola disponuje osmi interaktivními dataprojektory, jednou interaktivní tabulí a dalšími 4 dataprojektory bez interaktivity. Nyní nám chybí vybavit poslední dvě učebny výše uvedenou didaktickou technikou.

5.       Nové počítače – do některých učeben byly zakoupeny nové počítače a monitory. Důvodem je multimediální využití výše uvedených dataprojektorů.

6.     V rámci projektu "Vzdělávání dotykem" mají všichni pedagogičtí pracovníci k dispozici svůj Elit book, na kterém si mohou jak připravovat výuku, tak operativně v učebnách spouštět jakýkoli didaktický elektronický materiál. Ve třídách jsou k tomuto účelu nově od školního roku 2016 - 2017 nainstalovány dokovací stanice.

Asi by spoustu rodičů nyní napadla otázka:  – „Navštěvují tedy naše děti moderní a bohatou školu?“ Provedená modernizace naší školy by měla být naprostou samozřejmostí každé školy. Naše škola se výše uvedenými investicemi tak říkajíc  „dotáhla“ na ostatní trutnovské školy. Finanční zdroje pak škole poskytl jednak zřizovatel – Město Trutnov (ad 1, 2), výrazně větší díl pak škola získala z evropských fondů – z projetu „EU – peníze školám“, Vzdělávání dotykem".  Z běžných provozních prostředků by se takovéto změny realizovat v žádném případě nedaly, ty  jsou určeny především na pokrytí nákladů na energie, na opravy a údržbu. 

A nyní k druhému termínu – MOTIVACI. Ta se dá definovat jako „hnací motor veškeré lidské činnosti“, a to jak u dospělých, tak u dětí. Otázkou motivace se zabývalo a zabývá celá řada věhlasných pedagogů a psychologů. Vhodně a především účinně motivovat žáky k učení je opravdu oříšek. Zde se odráží to opravdové pedagogické mistrovství každého učitele. Když si uvědomíme, že motivačních prostředků je celá řada, můžeme říci, že i zde se snažíme posunout dál. Dovolili jsme si uzavřít smlouvu s nakladatelstvím FRAUS, která nás opravňuje využívat všechny produkty tzv. superlicence.  Než uvedu, co to vše znamená jak pro žáky, tak učitele, musím nejprve ve stručnosti uvést, co tomuto kroku předcházelo. Nejprve jsme oslovili všechny naše pedagogy, zda by chtěli učit podle zcela nových a moderních učebnic a tím mít možnost využívat v návaznosti na výše uvedenou modernizaci školy interaktivitu učebnic a další s tím související výhody. Učitelé se jednoznačně vyjádřili pozitivně, podpořili tedy tuto možnost. Ještě bych měl uvést, že učitelé měli učebnice k dispozici k nastudování téměř 3 týdny.

Ano, učitelé naší školy se budou muset s novými interaktivními učebnicemi naučit pracovat, trošku jinak koncipovat své přípravy atd. Jsou však přesvědčeni, že to má smysl, že je to cesta jak posunout výuku dál, minimálně ji alespoň zatraktivnit …

Dalším důležitým krokem k uzavření smlouvy byl průzkum, který jsme uskutečnili v červnu, a který se týkal Vás – rodičů – žáků II. stupně školy.  Téměř 80 % rodičů se vyjádřilo pozitivně, souhlasilo s tím, že na nákupu superlicence se budou  50% podílet. My jsme z toho měli pochopitelně upřímnou radost.

A nyní již konečně: - „Kamže se to posouváme, kam kráčíme, tedy Quo Vadis ?!?“

Interaktivní výukou můžeme zvýšit kvalitu výuky a tím více MOTIVOVAT žáky. Každá učebnice rozšiřuje obsah tištěné učebnice o multimédia, a přispívá tak i k lepší NÁZORNOSTI A POCHOPENÍ probíraného učiva. Umožňuje velice efektivní práci s textem a obrazovým materiálem. Interaktivní učebnice obsahují videosekvence, 2D, 3D animace, zvukové nahrávky, mezipředmětové odkazy, vyhledávání daného slova v internetovém vyhledávači, texty doplňující tištěnou učebnici, další fotografie a ilustrace.

Žákům se dále nabízí možnost učit se zábavně a opakovat s interaktivními učebnicemi také DOMA. Interaktivní učebnice dokážou žákům probíranou látku přiblížit prostřednictvím:

-          Atraktivních videí

-          Názorných animací

-          Unikátních audií

-          Zajímavých odkazů na webové stránky

-          Zábavného procvičování

-          Testů s vyhodnocením

Je toho mnohem více, co by se o výhodách superlicence od nakladatelství Fraus dalo psát. Snad už pouze poslední poznámku. Kromě všech výše uvedených předností škola navíc získala za 500,- Kč zcela nové a moderní učebnice. Např. v 8. ročníku jich je 12! Pokud vezmeme v potaz pouze ekonomické hledisko, myslím, že si dokážete  spočítat, kolik nás stojí jedna učebnice.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jsme se vydali správným směrem. V tuto chvíli jsme zatím jediní z trutnovských škol, kdo bude mít možnost využívat interaktivní učebnice v plném rozsahu.

Mgr.Zdeněk Švarc

      ředitel školy


Comments