ŠKOLNÍ DRUŽINA

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Výňatek ze školního řádu.

Práva a povinnosti žáků

Žák má právo:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcí zajišťovaných školní družinou
 • na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • na vyjadřování se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělání
 • na sdělení svého názoru vychovatelce přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
 • na odpočinek, na hru, rekreační a zájmové činnosti odpovídající jejich věku v klidném a pohodovém prostředí
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí proti zásahům soukromého života a poškozování pověsti a cti

Žák má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
 • své chování a jednání usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků a zaměstnanců školy
 • ohlásit ztrátu či poškození osobní věci v den zjištění události
 • nenosit do školní družiny cenné věci – za mobilní telefony a hračky školní družina neručí
 • žáci nesmí pořizovat nahrávky ( video, foto, audio ) bez svolení nahrávané osoby
 • žáci nesmějí před ukončením pobytu ve školní družině opouštět školu, školní areál bez vědomí vychovatelky.

Při závažném a opakovaném porušení vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák vyloučen.

OBECNÉ INFORMACE

PROVOZNÍ DOBA
Ranní družina: 06:00 – 08:00 hod.
Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.
KONTAKTY
Telefon: +420 773 743 406
Email: romanova@zsnachtu.cz
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA
Jana Romanová - 3. oddělení
VYCHOVATELKY
Naďa Šťastná - 1. oddělení
Mgr. Silvie Chaloupková - 2. oddělení
POPLATKY
Poplatek I. činí: 600,- Kč na pololetí
Poplatek II. činí: 200,- Kč na pololetí (pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu)
Hradí se: převodem na bankovní účet
Využití prostředků: materiální potřeby ŠD

Pouze ředitel školy rozhoduje o osvobození od úplaty zákonného zástupce žáka, který pobírá sociální příplatek nebo fyzickou osobu, která o žáka osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce před rozhodným obdobím.