ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Program prevence sociálně patologických jevů a školní program proti šikanování.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Blanka Brožová

Náplň práce školního metodika prevence:

 • vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy
 • provádí evaluaci Preventivního programu školy
 • připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana,
  drogy, …)
 • své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy a třídními učiteli při řešení problémových projevů chování
 • spolupracuje také s institucemi zabývajícími se odbornou pomocí v oblasti preventivních aktivit
 • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů
 • předává odborné informace, letáky, publikace a DVD o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně nežádoucích jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.)
 • účastní se seminářů a setkání pořádaných PPP Trutnov, dále seminářů rozšiřujících vzdělání ŠMP

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Blanka Brožová

metodik prevence