OBECNĚ O ŠKOLE, KTERÁ SE PYŠNÍ TRADICÍ A PŘÍSTUPEM

Představujeme vám naši školu.STRUČNĚ O HISTORII

Základní škola Trutnov 3 v Náchodské ulici má mnohaletou tradici. Hlavní budova byla dokončena roku 1896, jedná se tedy o jednu z nejstarších školních budov v Trutnově.
V roce 2016 oslavila krásné 120. výročí. Při této významné události byl vydán almanach školy. Vedlejší budova prvního stupně byla postavena roku 1932. Od doby založení prošla naše škola pochopitelně mnoha proměnami. Dostala nový kabát, zrekonstruovala se tělocvična, bylo vybudováno venkovní hřiště na plážový volejbal, proběhla celková modernizace techniky
i vybavení a mnohé další. Přestože jde doba kupředu, snažíme se, aby nezaměnitelná atmosféra naší školy a kouzlo historické budovy zůstaly zachovány.

KDO JSME A KAM MÍŘÍME

Jsme škola, která nezapomíná. Navazujeme na tradice a čerpáme ze získaných zkušeností. To však neznamená, že přešlapujeme na místě. Naopak! S nadšením pracujeme na tom, abychom byli co nejkvalitnější vzdělávací institucí. A nejen to. Chceme být i místem, ve kterém děti, rodiče i zaměstnanci tráví rádi svůj čas. Místem, kam se naši žáci rádi vracejí i po opuštění bezpečí základní docházky a všichni se tu cítí dobře. Proto si zakládáme na osobitém přístupu a vše, co děláme, je s vědomím, že každý z nás je nedílnou součástí kolektivu, který dohromady vytváří opravdový a především fungující tým.NAŠE DLOUHODOBÉ CÍLE

Naše dlouhodobé cíle, kterými jsou:

 • podporovat a rozvíjet osobnostní a sociální kompetence žáků – rozvíjet sociální dovednosti, vést žáky k odpovědnosti za své chování, uvědomění si důsledků svého jednání, pochopení pojmu sebeúcta
 • posilovat komunikační dovednosti – zvyšovat schopnost řešit problémy, konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku
 • podporovat přátelské vztahy
 • učit žáky respektu k druhým
 • motivovat žáky k všeobecnému rozhledu a kritickému přijímání informací
 • prohloubit informovanost žáků v oblasti jednotlivých typů rizikového chování
 • budovat postoje k odmítání všech forem rizikového chování
 • posilovat sebedůvěru a schopnost stát si za svými názory a přesvědčením
 • snažit se snižovat u našich žáků projevy rizikového chování, která zaznamenáváme nejčastěji
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za své zdraví
 • vytvářet pozitivní sociální klima (ve třídě, v učitelském sboru i v celé škole)
 • vést žáky ke smysluplnému využití volného času
 • vytvořit fungující systém mezi školou, rodiči a žák
 • stmelovat třídní kolektivy
 • příprava žáků na soutěže
 • tematické dny a aktivity
 • sportovní činnosti
 • školní výlety
V rámci školních výletů a sportovních kurzů se snažíme o formování třídního kolektivu,
o vytvoření pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti (společné aktivity, hry a soutěže), cílem je také rozvíjet u žáků fyzickou zdatnost a podněcovat touhu po poznání naší vlasti.

PRÁVNÍ ZÁKLADNA

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcíPŘÍSTUP JE NAŠÍM ZÁKLADNÍM KAMENEM

Nezůstáváme pouze u prázdných slov. Své představy realizujeme. Naše vize stavíme především na:

  Otevřenosti školy

  Chceme býti otevřenou školou názorově, spoluprací a komunikací. To se týká všech subjektů školy. Co to znamená?

  • školní řád s jasně stanovenými pravidly
  • prokazatelná a okamžitá komunikace s rodiči
  • aktivní zapojení Školské rady do rozhodování o směřování školy
  • pravidelné třídní schůzky a konzultace s rodiči, akce pro rodiče
  • webové stránky školy s aktuálními informacemi
  • kvalitě pedagogického sboru

  Všichni učitelé mají odbornou kvalifikaci a s profesionálním přístupem předávají žákům vědomosti i své zkušenosti. Na naší škole funguje spolupráce, což považujeme za velmi důležité. Vzdělávání pedagogů je pro nás samozřejmostí.

  Podpoře všech žáků

  Každý žák je jedinečný, má své silné, ale i slabé stránky. Právě na učiteli je, aby ty silné rozvíjel a s těmi slabými pracoval. Podporujeme všechny naše žáky a snažíme se, aby se z nich stali slušní mladí lidé, kteří obstojí v každodenním životě a půjdou si za svými cíli s vědomím, že pro to musejí něco udělat a pracovat na sobě. V čem tato podpora spočívá?

  • zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (nápravy poruch učení, práce s nadanými žáky, sociálně znevýhodněnými žáky)
  • zapojení znalostí a dovedností žáků – prohloubení větší motivovanosti žáků
  • funkce asistentů pedagoga
  • funkce školního asistenta
  • bohatá nabídka kroužků – mimoškolní aktivita žáků a učitelů
  • doučování žáků
  • spolupráce s poradnami
  Budování přátelských vztahů a respektu k druhým

  Vedeme žáky k respektu a úctě ke svým vrstevníkům i k dospělým.

  Primární a sekundární prevenci

  Je důležité problémy řešit, když přijdou. Ale mnohým z nich je možné předcházet. Proto pracujeme na těchto důležitých momentech:

  • včasné odhalování projevů asociálního chování
  • podchycení užívání návykových látek
  • důsledné sledování absence žáků
  • včasné rozpoznání zanedbávání, zneužívání a týrání dětí, domácího násilí
  • vyvození odpovídajících důsledků z nežádoucího chování žáků
  Na podpoře zdravého životního stylu

  Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu během výuky i mimo ni. Výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity – to vše je u nás probíráno dle osnov jednotlivých ročníků. Za příznivého počasí mají žáci během velké přestávky možnost jít se provětrat a rozhýbat na školní dvůr nebo si zahrát ping pong. Škola je zapojena do projektů Skutečně zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol a Sportuj ve škole.

  Estetickém prostředí školy

  Na naší škole nám záleží, a proto o ni pečujeme. Staráme se o výzdobu a pořádek. Naše žáky vedeme k tomu, aby si věcí vážili. Vytváříme společně příjemnou atmosféru, která je pro nás důležitá.


„Není to o dokonalosti. Je to o snaze. A když budete přinášet úsilí každý den, začnete se transformovat. Tak dojde ke změně."

Jillian Michaels