VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce poskytuje své služby žákům, rodičům i ostatním pedagogům.
Mezi jeho hlavní zaměření patří pomoc v kariérovém poradenství, péče o žáky se speciálními potřebami a nadané žáky.
Dále se podílí na řešení různých problémových situací ve škole.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Šílová,
Konzultační hodiny: PO 9 - 10 h, ČT 13 – 14 h, jiný termín po domluvě

Náplň práce výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

 • informace o vzdělávací nabídce regionu
 • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
 • informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
 • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (informační letáky, atlasy škol, internetové adresy, …)
 • oznamování termínů přehlídek středních škol, dnů otevřených dveří, …
 • administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

2. Poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

 • vyhledávání žáků s podezřením na vývojové poruchy učení, chování
 • zajišťování vyšetření v PPP
 • vedení dokumentace
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • spolupráce s odbornými pracovníky

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.

4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu žákům a jejich zákonným zástupcům.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Iveta Šílová

výchovný poradce


silova@zsnachtu.cz