ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní směrnice, která je závazná jak pro žáky a zaměstnance školy, tak pro zákonné zástupce žáků.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Tento školní řád je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Výňatek ze školního řádu:

Povinnosti zákonných zástupců

Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací proces, proto by rodiče měli posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.

Každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce. K prvotní omluvě slouží i telefonní linka ústředny školy: 499841993. Při déletrvající nepřítomnosti jsou rodiče povinni oznámit důvody škole nejdéle do 72 hodin od počátku nepřítomnosti prokazatelným způsobem. V případě častějších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře.

Krátkodobé uvolnění ze známých důvodů povoluje třídní učitel. Při uvolnění delším než 1 den rozhoduje vedení školy a toto písemné rozhodnutí je evidováno.

Povinnosti žáků

Žáci ve škole a na akcích školy bezpodmínečně respektují pokyny vyučujících a dozorů.

Žáci jsou povinni nosit požadované učební pomůcky a žákovskou knížku. Žákovská knížka je majetkem školy a je nepřípustné ji poškozovat.

Žáci jsou povinni si po absenci či zapomenutí žákovské knížky doplnit od vyučujících známky.

Žáci jsou povinni se při vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné domácí obuvi.

Žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků. Poškozování, projevy vandalismu jsou postihovány v rámci klasifikačního řádu a případného správního řízení s rodiči. Jakékoli požívání návykových látek, alkoholu a cigaret a manipulace s nimi je přísně zakázáno a je neprodleně hlášeno orgánům činným v trestním řízení a postihováno až třetím stupněm z chování.